Terms of use

Regulamin serwisu internetowego PIAST.EDU.PLArt. 1. WSTĘP

§1. Serwis WWW piast.edu.pl zwany dalej serwisem WWW jest portalem o charakterze edukacyjno-naukowym, zawierającym bazę dokumentów (m.in. artykułów i referatów, prac statutowych) oraz udostępniającym narzędzia obliczeniowe wspomagające projektowanie i analizowanie systemów i sieci radiokomunikacyjnych.

§2. Niniejszym postanowienia (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swojczycka 38.


Art. 2. DEFINICJE

Baza dokumentów - zbiór dokumentów naukowych zawierających obszerne informacje z dziedziny telekomunikacji.

Dostawca - Instytut Łączności z siedzibą we Wrocławiu ul. Swojczycka 38, NIP: 525-000-93-12.

Klient - Podmiot wraz z osobami reprezentującymi podmiot który zawarł Indywidualną Umowę Kliencką dotyczącą korzystania z Serwisu WWW z Dostawcą.

Klucz dostępowy - ciąg znaków wymagany przy dodawaniu nowego Konta użytkownika, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji (klucz nadaje Dostawca).

Konfiguracja narzędzi obliczeniowych - możliwości parametryczne Narzędzi obliczeniowych zależne od poziomu dostępu dla różnych użytkowników.

Konto użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.

Narzędzia obliczeniowe - dostępne w serwisie oprogramowanie służące do analiz inżynierskich, w tym wszystkie narzędzia dostępne poprzez Serwis WWW, takie jak przekroje profilu terenu, rozkłady natężenia pola, kalkulatory inżynierskie i geograficzne.

Parametry wejściowe narzędzi obliczeniowych - ściśle określone wartości wielkości fizycznych lub ich współczynniki wprowadzane przez Użytkownika lub domyślnie przypisane w zależności od poziomu dostępu.

Rejestracja konta użytkownika - dodanie nowego konta przy pomocy Klucza dostępowego (dotyczy dostępu rozszerzonego względem bezpłatnej wersji).

Serwis WWW - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.piast.edu.pl, oferująca dostęp do wielu informacji branżowych (w tym dokumentów inżynierskich) oraz zaawansowanych Narzędzi obliczeniowych.

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu WWW w zakresie wyszukiwania i przeglądania treści oraz przeprowadzania obliczeń przy pomocy narzędzi obliczeniowych znajdujących się  w serwisie WWW.

Wyniki obliczeń - uzyskane wyniki analiz przedstawione w formie graficznej lub liczbowej.


Art. 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Każdy Użytkownik Serwisu WWW przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

§2. Dostawca udostępnia Serwis WWW wraz ze wszystkimi Narzędziami obliczeniowymi i treścią zgodnie z zasadą „tak jak jest” oraz „tak jak jest dostępne”.

§3. Poziom dostępu do poszczególnych treści Serwisu WWW, Narzędzi obliczeniowych oraz Konfiguracja narzędzi obliczeniowych może zostać rozszerzony Użytkownikom, których dotyczą postanowienia indywidualnej umowy klienckiej.

§4. Dostęp do wybranych treści wymaga posiadania zainstalowanej aplikacji do podglądu plików PNG oraz PDF.

§5. Każdy Użytkownik korzystający z Narzędzi obliczeniowych, przeprowadzający analizę obliczeniową w Serwisie WWW bezpłatnie korzysta z mocy obliczeniowej serwerów pozostających w dyspozycji Dostawcy. Użytkownik wykorzystujący narzędzia obliczeniowe wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę danych stanowiących parametry wejściowe oraz wynik obliczeń w celach administracyjnych i statystycznych.

§6. Serwis WWW podlega aktualizacjom bez wiedzy Użytkowników, w następstwie których możliwe są zmiany treści, oraz modyfikacje Narzędzi obliczeniowych.


Art. 4 KONTO UŻYTKOWNIKA

§1. Dla Użytkowników Serwisu WWW dostępne są trzy rodzaje kont:

  1. Konto darmowe - rejestracja wymaga podania podstawowych danych osobistych (imię, nazwisko) oraz adresu e-mail.
  2. Konto edukacyjne - rejestracja wymaga podania podstawowych danych osobistych (imię, nazwisko), adresu e-mail, numeru indeksu, nazwy uczelni oraz klucza aktywacyjnego.
  3. Konto biznesowe – rejestracja wymaga podania nazwy firmy/organizacji, numeru kontaktowego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu jednostki, podstawowych danych osobistych (imię, nazwisko) oraz adresu e-mail. Aktywacja konta odbywa się po wcześniejszym podpisaniu umowy z Użytkownikiem.

§2. Dane wykorzystane do rejestracji konta muszą być zgodne z prawdą.

§3. Użytkownik po zalogowaniu się z wykorzystaniem Konta użytkownika może uzyskać dostęp do Narzędzi obliczeniowych i Konfiguracji narzędzi obliczeniowych, jakie zostały dla niego przygotowane przez Dostawcę na podstawie wcześniej zawartej umowy.


Art. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY

§1. Dostawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby serwis WWW pracował efektywnie i bezawaryjnie oraz w sposób ciągły.

§2. Wyniki obliczeń uzyskane za pomocą Narzędzi obliczeniowych mają charakter poglądowy.

§3. Zabrania się sprzedaży wyników obliczeń oraz wykorzystywania wyników obliczeń w celach zarobkowych.

§4. Dostawca zastrzega możliwość aktualizacji narzędzi konfiguracji, co może powodować zmienność uzyskiwanych wyników obliczeń.

§5. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystane wyniki Narzędzi obliczeniowych oraz powoływanie się na przedstawione treści zamieszczone w Serwisie WWW.


Art. 6 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, INFORMACJA HANDLOWA

§1. Dostawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

§2. Dostawca przetwarza dane transmisyjne, w tym dane lokalizacyjne, dla celów statystycznych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§3. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres Dostawcy.


Art. 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§1. Treść zawarta w Serwisie WWW stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami).

§2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Dostawcy.


Art. 8 ZMIANY REGULAMINU

§1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

§2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej serwisu WWW dostępnej pod adresem www.piast.edu.pl/regulamin.


Art. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. Kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

§2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości lub faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

§3. Wszelkie pytania i informacje dotyczące serwisu WWW należy kierować na adres przedstawiony w artykule 12.


Art. 10 DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe Dostawcy: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy ul. Swojczycka 38,51-501 Wrocław, tel.: (+48) 71 36 99 803, e-mail: piast@itl.waw.pl.