Privacy policy

Polityka Prywatności


     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, które jest stosowane od dnia 25 maja 2018 roku, sporządzono informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Piast.


I. Informacje ogólne:

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem url: http://piast.edu.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy: ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław, tel.: (+48) 71 36 99 803.
 3. Operator jest administratorem danych osobowych użytkownika w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: piast@itl.waw.pl.
 5. Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika podczas rejestracji konta użytkownika, jego aktywacji, zmiany hasła do konta, edycji profilu w module logowania lub podczas obsługi zapytań przez formularz, przetwarzane są przez administratora w celach statutowych, statystycznych, świadczenia usług w szczególności związanych z funkcjonowaniem serwisu.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

- podane w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemu operatora
- gromadzenie plików cookies
- rejestr zdarzeń w pliku dziennika tzw. logi

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi określonych modułów i funkcji w serwisie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO i wdrożoną Polityką Prywatności.

II. Sposoby ochrony danych:

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

III. Informacje dot. wykorzystania danych:

 1. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji prawidłowego działania serwisu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
 3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa - organom ścigania.
 4. Na działania administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych, w rozumieniu przepisów o RODO.

IV. Informacje dot. danych wprowadzanych w formularzach:

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

V. Informacje o plikach cookies:

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, stanowiące dane informatyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, aktualnego czasu i daty aktywności, lokalizacji oraz danych przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki cookies są gromadzone w celu utrzymania sesji użytkownika w serwisie oraz usprawnienia funkcjonowania serwisu poprzez zapewnienie bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji.
 4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.