A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Wiązka główna promieniowania anteny

Przestrzeń, w której antena promieniuje i/lub odbiera zasadniczą część energii.


Widmo częstotliwości radiowych

Część widma elektromagnetycznego odpowiadającego występowaniu częstotliwości radiowych, czyli niższych od 3 000 GHz.


Widmowa maska emisji

Matematycznie zdefiniowany zbiór linii określających poziomy transmisji radiowych. Widmowa maska jest w zasadzie tworzona w celu zmniejszenie zakłóceń sąsiedniokanałowych poprzez ograniczenie nadmiernego promieniowania na częstotliwościach położonych poza niezbędnym pasmem.


Współczynnik fali stojącej

Współczynnik fali stojącej jest miarą niedopasowania impedancyjnego linii transmisyjnej (np. kabla koncentrycznego) do obciążenia (np. anteny). Jest to stosunek wartości amplitudy maksymalnej do amplitudy minimalnej napięcia elektrycznego fali stojącej w linii zasilającej antenę.


Współczynnik ochronny

Minimalna wartość stosunku sygnał pożądany/sygnał niepożądany na wejściu odbiornika, zwykle wyrażana w decybelach. Wartość ta jest wyznaczona dla zdefiniowanych warunków, przy których osiągnięta jest odpowiednia jakość odbioru sygnału użytecznego na wyjściu odbiornika.


Współczynnik zastępczego promienia Ziemi

Stosunek zastępczego promienia Ziemi do promienia rzeczywistego


Współużytkowanie częstotliwości

Przydział tej samej częstotliwości radiowej lub korzystanie z niej przez dwie lub więcej stacji, które są odseparowane geograficznie, lub które wykorzystują tę częstotliwość w różnym czasie.


Wzniesienie anteny nad poziom morza

Wzniesienie środka elektrycznego anteny nad średni poziomem morza.


Wzniesienie anteny nad poziom terenu

Wzniesienie środka elektrycznego anteny nad poziomem terenu otaczającym antenę.


Wzniesienie skuteczne anteny

Wzniesienie środka elektrycznego anteny nad średnim poziomem terenu.