A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Tablica, w której widmo radiowe podzielone jest na podzakresy. Dla każdego z podzakresów przyporządkowana jest jedna lub kilka służb radiokomunikacyjnych

Uwagi

W niektórych Tablicach podane są także główne aplikacje radiowe stosowane w danym podzakresie. Tablice ustalane są przez krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne.


Technika

1) Oparta na teorii dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów nie występujących naturalnie w przyrodzie. 2) Wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp. 3) Sposób realizacji zadania, zwłaszcza przy użyciu procesów technicznych, metod lub wiedzy. 4) urządzenia techniczne (zbiór narzędzi, maszyn oraz ich aranżacje)


Technologia

1) Metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego. 2) Dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców


Teleinformatyka

Dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się techniką przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych mediów.

Uwagi

Skrót ang. ICT


Telekomunikacja

Wszelkie przesyłanie, nadawanie, odbiór lub przetwarzanie znaków, sygnałów, pisma, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą przewodową, radiową, optyczną lub za pomocą innych systemów elektromagnetyczne.


Tłumienie toru transmisyjnego

Zmniejszenie mocy sygnału, które pojawia się podczas transmisji z jednego punktu do drugiego.


Tłumienie trasy radiowej

Zmniejszenie mocy sygnału, które pojawia się, gdy fala elektromagnetyczna porusza się drogą radiową.


Tłumienie w wolnej przestrzeni

1) Spadek mocy sygnału, który pojawia się, gdy fala elektromagnetyczna porusza się wzdłuż linii bezpośredniej widoczności w wolnej przestrzeni. 2) Tłumienie sygnału, które ma miejsce, jeśli wszystkie oddziaływania (środowiska) takie jak: absorpcja, dyfrakcja, przesłanianie, refrakcja, rozproszenie i odbicie zostały odpowiednio usunięte, aby nie miały wpływu na propagację.


Trasa radiowa

1) Droga radiowa od jednego do drugiego punktu, po której porusza się fala elektromagnetyczna. 2) Odległość ortodromowa pomiędzy położeniami anteny nadawczej a odbiorczej.


Troposfera

Część atmosfery ziemskiej najbliższa powierzchni planety. Średnia grubość warstwy troposferycznej wynosi ok. 16-18 km nad równikiem i 8-10 km nad biegunami. Zawiera ok. 80% masy atmosfery i 99% jej pary wodnej i aerozoli.