A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Sieć radiowa

1) Sieć punktów połączona ze sobą wzajemnie poprzez kanały radiowe. 2) Połączenie wzajemne trzech lub więcej jednostek radiokomunikacyjnych, które nie są ze sobą połączone fizycznie. 3) Zbiór jednostek radiokomunikacyjnych i łączy, które zapewniają połączenia między dwoma lub więcej zdefiniowanymi punktami aby zapewnić między nimi komunikację radiową.


Skuteczna powierzchnia anteny

Stosunek średniej mocy wydzielonej w dopasowanym obciążeniu anteny do średniej gęstości mocy pola elektromagnetycznego fali padającej na bezstratną antenę odbiorczą w miejscu umieszczenia anteny.


Służba radiodyfuzyjna

Służba radiokomunikacyjna, której nadawania są przeznaczone do bezpośredniego odbioru przez szeroki ogół społeczeństwa. Służba ta może obejmować nadawanie dźwięków, telewizji lub inne rodzaje nadawania.

Uwagi

Skrót ang. BS


Służba radiodyfuzyjna satelitarna

Służba radiokomunikacyjna, w której sygnały przesyłane lub wtórnie przesyłane przez stacje kosmiczne są przeznaczone do bezpośredniego odbioru przez ogół społeczeństwa.

Uwagi

Skrót ang. BSS


Służba radiokomunikacyjna

Służba obejmująca przesyłanie, nadawanie i / lub odbiór fal radiowych dla określonych celów telekomunikacji.


Służba ruchoma

Służba radiokomunikacyjna pomiędzy stacjami ruchomymi i lądowymi albo pomiędzy stacjami ruchomymi

Uwagi

Pod pojęciem stacji lądowej rozumiana jest stacja stacjonarna lub nomadyczna (przestawna). Skrót ang. MS


Służba ruchoma lądowa

Służba ruchoma pomiędzy stacjami bazowymi i ruchomymi lądowymi albo pomiędzy ruchomymi stacjami lądowymi.

Uwagi

Skrót ang. LMS


Służba ruchoma lotnicza

Służba ruchoma między stacjami lotniczymi i stacjami statków powietrznych, lub miedzy stacjami statków powietrznych, w której mogą uczestniczyć stacje jednostek ratunkowych; w służbie tej mogą również uczestniczyć na ustalonych częstotliwościach zagrożenia i alarmowych, stacje radiopław do lokalizacji awarii.

Uwagi

Skrót ang. AMS


Służba ruchoma morska

Służba ruchoma między stacjami nadbrzeżnymi i stacjami statkowymi, lub między stacjami statkowymi, lub między współpracującymi stacjami łączności pokładowej; w służbie tej mogą również uczestniczyć stacje jednostek ratunkowych i stacje radiopław do lokalizacji awarii.

Uwagi

Skrót ang. MMS


Służba ruchoma satelitarna

Służba radiokomunikacyjna między stacją ruchomą naziemną i jedną lub wieloma stacjami kosmicznymi, lub pomiędzy stacjami kosmicznymi użytymi w tej służbie; lub między stacjami ruchomymi naziemnymi za pomocą jednej lub wielu stacji kosmicznych. Służba ta może również obejmować łącza dosyłowe niezbędne dla jej działania.

Uwagi

Skrót ang. MSS


Służba stała

Służba radiokomunikacyjna między określonymi punktami stałymi.

Uwagi

Skrót ang. FS


Służba stała lotnicza

Służba radiokomunikacyjna pomiędzy określonymi punktami stałymi przewidziana w zasadzie dla bezpieczeństwa żeglugi lotniczej i zapewnienia regularności, skutecznego i ekonomicznego działania transportu lotniczego.

Uwagi

Skrót ang. AFS


Służba stała satelitarna

Służba radiokomunikacyjna między stacjami naziemnymi o danych położeniach, przy użyciu jednego lub więcej satelitów; danym położeniem może być określony punkt stały lub każdy punkt stały wewnątrz określonego obszaru; w pewnych przypadkach służba ta obejmuje łącza satelita-satelita, które mogą również uczestniczyć w służbie międzysatelitarnej; służba stała satelitarna może również obejmować łącza dosyłowe dla innych służb radiokomunikacyjnych kosmicznych.

Uwagi

Skrót ang. FSS


Sprawność energetyczna anteny

Stosunek całkowitej mocy promieniowanej przez antenę do mocy netto dostarczonej na wejście anteny z przyłączonego nadajnika.


Stacja bazowa

1) Stacja lądowa w służbie ruchomej lądowej (według RR). 2) W systemach komunikacji osobistej ogólna nazwa sprzętu radiowego ulokowanego w jednym i tym samym miejscu, używanego do obsługi jednej lub paru komórek. 3) Uogólniony zestaw sprzętu zapewniającego łączność, zarządzanie i sterowanie stacji abonenckiej.


Stacja nadawcza

Stacja radiowa służąca do nadawania sygnałów radiowych

Uwagi

Oznaczenie: Tx


Stacja odbiorcza

Stacja radiowa służąca do odbioru sygnałów radiowych.

Uwagi

Oznaczenie Rx


Stacja radiowa

Urządzenie służące do prowadzenia łączności radiowej.

Uwagi

Termin ten może dotyczyć urządzenia dowolnego użytkownika końcowego bądź urządzenia sieci radiowej.


Stacja ruchoma

Stacja w służbie ruchomej przeznaczona do użycia w ruchu lub podczas postojów w miejscach z góry nieokreślonych.


Standard

Dokładna wartość, jednostka fizyczna, lub pojęcie abstrakcyjne, ustanowione i określone przez organ państwowy, zwyczajowo lub na zasadzie ogólnej zgody, aby służyć jako odniesienie, model lub regułę podczas pomiarów ilościowych lub jakościowych, w celu ustalenia praktyk czy procedur lub oceny wyników. Charakteryzuje się stałą ilością lub jakością.

Uwagi

1) An exact value, a physical entity, or an abstract concept, established and defined by authority, custom, or common consent to serve as a reference, model, or rule in measuring quantities or qualities, establishing practices or procedures, or evaluating results. A fixed quantity or quality. 2) Guideline documentation that reflects agreements on the requirements to be met by the products, practices, or operations, to be able are considered as functional. 3) Documents formally describing the standards and established in accordance with the applicable procedures.


Strefa Fresnela

Obszar w postaci pierścienia położony na przecięciu kulistej powierzchni czoła fali radiowej, którego granice określone są odległościami zależnymi od długości trasy radiowej oraz wielokrotnościami połowy długości fali radiowej. Liczba stref Fresnela jest teoretycznie nieskończona. Umieszczone są koncentrycznie w stosunku do osi, którą stanowi prosta pomiędzy punktem nadawczym a odbiorczym.


Strefa pola bliskiego

Region przestrzeni wokół anteny, w którym kątowy rozkład pola pomiędzy wektorami pola elektrycznego i magnetycznego jest zasadniczo niezależny od odległości od anteny.


Strumień gęstości mocy

Miara energii przepływającej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu (sekundzie). Zamiast jednostki czasu może być wyrażana w jednostce częstotliwości (Hertz).


Swobodna przestrzeń

Teoretyczne pojęcie przestrzeni pozbawionej wszelkiej materii. Wolna przestrzeń oznacza również oddalenie w przestrzeni od obiektów materialnych, które mogłyby mieć wpływ na propagację fal elektromagnetycznych.


Sygnał

Abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy, traktowany jako nośnik informacji.


Sygnał radiowy

Sygnał generowany i/lub odbierany przez urządzenia radiowe.

Uwagi

Nośnikiem sygnału radiowego może być fala radiowa.


Sygnał użyteczny

Sygnał radiowy niosący dla odbiorcy użyteczną wiadomość (sygnał pożądany).

Uwagi

W jęz. angielskim często nazywany "signal".


Sygnał zakłócający

Sygnał radiowy powodujący wystąpienie zakłócenia w odbiorniku radiowym (sygnał niepożądany).

Uwagi

W jęz. angielskim często nazywany "interference".


System radia kognitywnego

System radiowy wykorzystujący technikę, która pozwala na uzyskanie wiedzy o swoim środowisku pracy i (ewentualnie) środowisku geograficznym. Według uzyskanej wiedzy ustalane są wtedy zasady pracy i wewnętrzny stan systemu, przy czym w celu osiągnięcia zdefiniowanych celów system potrafi dynamicznie i autonomicznie dostosować swoje parametry i protokoły robocze.


System radiowy

System telekomunikacyjny wykorzystujący do połączeń techniki radiowe


System telekomunikacyjny

System telekomunikacyjny jest zbiorem poszczególnych sieci łączności, systemów przesyłowych, stacji przekaźnikowych, stacji dosyłowych i końcowych urządzeń transmisji danych, zwykle znajdującym się w stanie wzajemnych połączeń i interoperacyjności, tworzącym zintegrowaną całość.


Szerokość kanału radiowego

Różnica pomiędzy górną a dolną częstotliwością graniczną kanału radiowego.


Szerokość pasma (zakresu częstotliwości)

1) Różnica między częstotliwościami granicznymi (górną i dolną), wewnątrz których realizacja urządzenia w odniesieniu do pewnych cech, mieści się w określonych granicach. 2) Ilościowa różnica między częstotliwościami ograniczającymi ciągły zakres częstotliwości.


Szerokość wiązki promieniowania anteny

Całkowity kąt mierzony w stopniach w płaszczyźnie zawierającej kierunek maksymalnego promieniowania (wiązce głównej), w którym moc promieniowana w dowolnym kierunku nie zmniejsza się więcej niż 3 dB w stosunku do poziomu maksymalnego promieniowania.