Platforma Informatyczna Analiz Systemów Telekomunikacyjnych

Platforma Informatyczna Analiz Systemów Telekomunikacyjnych

logo

PIAST


Platforma informatyczna o akronimie PIAST (Platforma Informatyczna Analiz Systemów Telekomunikacyjnych) rozwijana jest w ramach projektu pt. Platforma Informatyczna do celów Analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych Systemów Telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Projekt ten realizowany jest w Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności – PIB we Wrocławiu. Współfinansowany jest on przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Instytucją zarządzającą projektem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest rozwój platformy informatycznej pod względem sprzętowym i programowym oraz wdrożenie nowych usług projektowania, optymalizacji i analiz kompatybilności sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Obecnie w Polsce poza Instytutem Łączności nie jest powszechnie dostępne oprogramowanie do analiz propagacyjnych obejmującego swym zasięgiem dowolne zakresy częstotliwości (od fal długich, średnich i krótkich poprzez fale UKF, VHF, UHF i zakresy milimetrowe), które posiadałoby dodatkowo możliwości analizy wzajemnych zakłóceń między różnymi systemami radiowymi w tych samych i sąsiednich zakresach częstotliwości. Ponadto w wielu przypadkach (np. pasma UKF, VHF, UHF) wykonywanie np. analiz zasięgów i kompatybilności elektromagnetycznej wymaga posiadania aktualnych baz danych o pracujących i planowanych stacjach celem oceny poziomów zakłóceń interferencyjnych i ochrony ich emisji. Bazy tego typu są utrzymywane i pielęgnowane w Instytucie Łączności oddział we Wrocławiu od lat 80 ubiegłego wieku, kiedy to Instytut współpracując z Administracją kraju był głównym krajowym dysponentem tego typu baz danych. Od tamtej pory dane te są utrzymywane i aktualizowane na bieżąco pozwalając na prawidłowe prowadzenie bieżących prac. Instytut Łączności od lat rozwija ponadto w ramach prac badawczo-rozwojowych własne metody analityczne projektowania i optymalizacji sieci radiowych oraz ich kompatybilności elektromagnetycznej, które włączane będą do rozwijanego oprogramowania platformy PIAST.

Distribution
Rozkład natężenia pola

Główną funkcjonalnością platformy jest wyznaczanie rozkładów natężenia pola elektrycznego wokół nadajników. PIAST, jako jedyna aplikacja w Polsce, umożliwia darmowe wykonywanie specjalistycznych analiz on-line. W zakres analiz wchodzą m.in. dobór charakterystyk anten, wyznaczanie zasięgu dla wskazanego systemu oraz porównywanie wyników dwóch analiz.

Profile
Profil terenu

W przypadku budowy radiolinii lub analizy widoczności niezbędna jest znajomość profilu terenu. PIAST umożliwia swoim użytkownikom pobieranie dokładnych profili terenu, nawet o długości setek kilometrów. Jest to nieoceniona pomoc dla instalatorów systemów radiowych, a także studentów i radioamatorów, którzy prowadzą własne prace lub badania.

Calculator
Kalkulatory

Szybkie przeliczenia między skalą liniową i logarytmiczną, współrzędnych geograficznych z zapisu dziesiętnego na stopnie-minuty-sekundy oraz między układami, czy poziomów napięcia na zadanej impedancji - to codzienność każdego inżyniera telekomunikacji. PIAST umożlwia wykonanie wszystkich tych obliczeń w prosty sposób, bez używania dodatkowych narzędzi.

Publications
Publikacje naukowe

Rolą Instytutu jest także prowadzenie badań i popularyzacja nauki. Tym samym na platformie PIAST nie mogło zabraknąć przeglądu ciekawych publikacji naukowych z dziedziny radiokomunikacji.

Glossary
Słownik telekomunikacyjny

Z myślą o studentach oraz mniej doświadczonych użytkownikach chcących poszerzyć swoją wiedzę, stworzony został słownik pojęć telekomunikacyjnych w języku polskim i angielskim, z bogatymi opisami i dodatkowymi uwagami.

Diffraction
Modele dyfrakcyjne

Dzięki dyfrakcji - ugięciu fali na krawędziach przeszkód - możliwy jest odbiór sygnału np. za budynkiem lub górą. Sygnał ten jest jednak często mocno osłabiony. Modele dyfrakcyjne pozwalają wyznaczyć tłumienie wprowadzone przez obiekt znajdujący się na trasie propagacji.

Propagation
Modele propagacyjne

Terminem propagacja określa się rozchodzenie fali radiowej w przestrzeni. Dzięki modelom propagacyjnym, które matematycznie opisują rozkład natężenia pola elektrycznego, w zależności od typu terenu czy długości drogi, możliwe jest m. in. planowanie sieci radiowych i telewizyjnych.

Protection zone
Strefy ochronne

Strefa ochronna wokół anteny jest obszarem, w którym gęstość mocy promieniowania elektromagnetycznego przekracza limity dozwolone w paśmie do 300 GHz. PIAST pozwala wyznaczyć tę strefę, z uwzględnieniem poziomej charakterystyki promieniowania anteny.