A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z


Kanał częstotliwościowy

Wycinek widma radiowego wykorzystywany do przesyłania sygnałów w kanale transmisyjnym.

Uwagi

Można go zdefiniować w postaci przedziału częstotliwości, przez wskazanie częstotliwości środkowej i szerokości pasma, lub w inny równoważny sposób.


Kanał płaski

Kanał radiowy, w którym występują zaniki płaskie.


Kanał radiowy

Kanał transmisyjny, w którym transmisja sygnałów odbywa się drogą radiową.


Kanał sąsiedni

Dla danego zbioru kanałów taki kanał radiowy, którego częstotliwość środkowa jest najbliższa w stosunku do częstotliwości środkowej określonego kanału, przy czym osobno rozpatruje się częstotliwości niższe i wyższe.

Uwagi

Kanał przylegający od strony wyższych częstotliwości nazywa się "górnym kanałem sąsiednim", a od strony niższych częstotliwości – "dolnym kanałem sąsiednim". Istnieją pojęcia kolejnych kanałów sąsiednich (drugi, trzeci, itd.).


Kanał transmisyjny

Środek transmisyjny (sparametryzowany) do jednokierunkowego przesyłania sygnałów miedzy dwoma punktami.

Uwagi

Jakościowe określenie kanału można rozpatrywać na podstawie właściwości przekazywanych sygnałów w dziedzinie czasu bądź częstotliwości (np. przepływność bądź szerokość widmowa).


Kierunek maksymalnego promieniowania (anteny)

Kierunek, w którym charakterystyka promieniowania anteny osiąga maksimum.


Kierunkowość anteny

Zdolność anteny do kierowania fal radiowych do nadawania w określonym kierunku lub odbierania z jednego kierunku.


Klasa emisji

Zespół charakterystyk emisji, określony przez ujednolicone symbole, np. rodzaj modulacji głównej fali nośnej, sygnał modulujący, rodzaj przekazywanej informacji oraz, w razie potrzeby, inne dodatkowe charakterystyki sygnału.


Kompatybilność elektromagnetyczna

Zdolność danego systemu bądź urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w ich środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania nadmiernych zaburzeń pola elektromagnetycznego do czegokolwiek w tym środowisku.

Uwagi

KEM (ang. EMC).


Kontur (obrys) koordynacyjny

Linia otaczająca obszar koordynacyjny.


Koordynacja międzynarodowa (częstotliwości)

Proces o charakterze technicznym i regulacyjnym, który ma na celu usunięcie lub zmniejszenie zakłóceń interferencyjnych pomiędzy różnymi systemami radiowymi, które wykorzystują ten sam lub sąsiedni kanał częstotliwościowy.

Uwagi

Inna nazwa: koordynacja transgraniczna (częstotliwości). Proces ten prowadzony jest przez Administrację lub upoważnionego operatora telekomunikacyjnego.